Závery so stretnutia so starostom

Milí susedia.

Pred pár týždňami prebehlo stretnutie starostu a poslancov s obyvateľmi Hrušova. Som veľmi rád že sa stretnutia zúčastnilo snáď 30 až 40 obyvateľov. Dovoľte mi teda, aby som zosumarizoval závery z tohto stretnutia.

O viac zelene v Hrušove nebol medzi obyvateľmi veľký záujem. Padol však návrh, aby sa na Gagarinovej vysadili stromy, ktoré by vytvárali prirodzenú hlukovú, prachovú a zelenú bariéru Hrušovu od Gagarinovej ulice. Pán starosta si to zobral na starosť. Osloví magistrát, ktorý realizuje výsadbu stromov v Bratislave a hľadajú na výsadbu vhodné lokality.

Dobudovanie osvetlenia bola podľa prieskumu jedno z najžiadanejších veci. Aktuálne chýba osadiť osvetlenie na 5tich jestvujúcich stĺpoch kde je dotiahnutá aj kabeláž a opraviť 2-3 nefungujúce jestvujúce svetlá. Tu bude pán starosta znova výrazne apelovať na magistrát, v ktorého kompetencii osvetlenie je, aby to dobudovali. Vysvetlil ale aj ťažkú situáciu, ktorú som už komunikoval v predošlom liste. Volala mi pani Brynkusová z úradu, že by tieto svetlá mali prísť spraviť ešte tento týždeň. Tak verím, že to po mnohých sľuboch bude už tento krát úspešné.

Ďalej sú tu ešte 2-3 stĺpy, kde nie je dotiahnutá elektrika a niektoré stĺpy bude treba orezať, aby sa tam dali v budúcnosti inštalovať lampy. Úloha starostu je získať kontakt na firmu, ktorá by to na základe objednávky a úhrady od OZ Hrušov mohla realizovať. Aj Bratislava si totiž niektoré služby na osvetlenie dodáva externe.

Chodníky v Hrušove. Ku chodníkom bola relatívne živá a ostrá debata. Padalo viacero nápadov a riešení, ako dobudovať chodník aj na miestach kde majitelia pred ich pozemkom s chodníkom nesúhlasia (aktuálne traja majitelia) a ako v rámci toho lepšie riešiť parkovanie v Hrušove. Vrakuňa zabezpečí projekt chodníkov, ktorý bude OZ Hrušov realizovať na vlastné náklady postupne ako bude v jej možnostiach. Vytvoria sa oficiálne parkovacie miesta na opačnej strane všade tam, kde je to možné. Niektorým zatrávneným plochám sa vytvorí spevnenie z umelohmotných zatrávňovačov, aby sme neprišli o zeleň a zvýšil sa počet oficiálnych parkovacích miest.

Dodržiavanie rýchlosti cestnej premávky v Hrušove bola absolútne najžiadanejšia vec. Pán starosta spolu s poslancami zistia, ako je možné zmeniť rýchlosť v Hrušove na digitálnych mapách na 20km/h, pretože tie ukazujú rýchlosť 40 alebo 50km/h. Tým by sa mal predĺžiť časť prejazdu v dopravných aplikáciách. Po dobudovaní rýchlostnej cesty R7 sa tiež vytvoril priestor, aby mestská časť požiadala dopravnú políciu, aby zakázala prejazd cez Hrušov. To v minulosti nebolo možné, nakoľko Hrušovská ulica slúžila ako náhradná trasa pri neprejazdnosti Gagrinovej ulice. Pán starosta zabezpečí podanie žiadosti. Vďaka tomu by následne na digitálnych mapách nemalo cestu cez Hrušov ponúkať vôbec.

Bezpečnosť prechodu pre chodcov na Gagarinovej bola druhá najžiadanejšia vec. Pán starosta požiada magistrát, v ktorého kompetencii toto je, aby sa pred novonakresleným ostrovčekom osadila do stredu cesty z každej strany dopravná tabuľa naznačujúca obchádzanie ostrovčeka zprava. Zároveň skúsia prechod pre chodcov lepšie osvetliť (buď lampami nad prechodom alebo blikajúcimi svetlami v cestnom telese). Vzhľadom na to, že bezpečnosť chodcov bude jedna z priorít magistrátu na toto volebné obdobie, veríme v skoré vyriešenie. Okrem toho požiada starosta magistrát, aby sa dobudovali na oboch stranách zastávok aj chodník a schody k mostu Mierovej ulice.

Prechod pre chodcov pri Piete sa budovať nebude, nakoľko je tento úsek cesty neprehľadný. Je však dôležité, aby sa trúchliaci z Piety vedeli bezpečne dostať na cintorín, a preto na konci Čučoriedkovej ulici úplne dole pri odbočke na parkovisko cintorína sa pokúsi pán starosta s magistrátom dohodnúť, aby tu zriadili chodník.

Pán starosta si zobral na starosť aj rekonštrukciu schodov chodníka oproti Piete na Čučoriedkovej. Schody tam totiž znemožňujú prechod kočíkom, vozíkom a deťom cyklistom. Chodník opravia tak, aby bol zjazd plynulý ako má aj cesta. Vďaka tomu sa zlepší prejazd do lesoparku.

Pán starosta spolu s pánom primátorom Valom, už začali riešiť zjazd pre cyklistov z Popradskej na hrádzu k Malému Dunaju. Vzhľadom na to, že sa jedná o súkromný pozemok, ktorý bude treba od majiteľa kúpiť/prenajať, je potrebné na to vytvoriť projekt a osloviť majiteľa. Bude to na dlhé lakte, ale pán starosta verí, že sa to podarí. V rámci toho požiada pán starosta magistrát, aby sa na Popradskej zrekonštruoval rozbitý chodník.

Pán starosta požiada NDS, aby nám do prenájmu dala niektoré pozemky pod diaľnicou a mohol sa na nich vytvoriť verejný priestor – futbalové ihrisko, petanque, prípadne preliezky pre deti. OZ Hrušov urobí návrh, označí plochy a pán starosta následne skúsi vyrokovať prenájom s NDS.

OZ Hrušov dá mestskej časti návrh na zriadenie ešte jedného miesta na separovaný zber skla na Marhuľovej ulici, tak aby nebola nádoba na očiach ľudí prechádzajúcich po Hrušovskej.

Na križovatke Hrušovská-Čučoriedkova dá pán starosta osadiť panoramatické zrkadlo, aby bola lepšia bezpečnosť prejazdu, nakoľko sa tu často stretávajú autá.

Nezabudlo sa ani na územný plán zóny. Peniaze na neho boli poslancami v minulosti schválené a mal by sa začať realizovať aj u nás v Hrušove. Bavili sme sa ešte o mnohých ďalších témach vrátane skládky avšak sa už nezmestia do tohto listu.

Veľmi rád by som sa poďakoval pánovi starostovi Kurucovi a poslancom Galovi, Brunovi, Greizingerovi a Mackovi za účasť, prínosnú diskusiu a snahu pomôcť. Verím, že sme im na najbližšie volebné obdobie nastavili naše priority a budú súčinný pri ich riešení.

Záverom mi dovoľte vás požiadať ešte o jednu prosbu. Minulý rok sme sa spoločne vyzbierali pánovi Pékovi na vianočné odmeny. Jeho to veľmi dojalo a veľmi sa im potešil. Jeden z našich susedov ma poprosil, aby sme z toho vytvorili tradíciu. Veľmi rád by som vás preto vyzval aj tento rok, aby sme pánovi Péekovi prispeli extra na vianočné odmeny. Rozhodne si to za svoju prácu zaslúži. Prosím posielajte peniaze na číslo účtu OZ Hrušov SK54 8330 0000 0022 0118 3164 a do poznámky dajte „vianočné odmeny“. Ďakujem.

S pozdravom,

Juraj Hrbatý
Váš sused